RU
  • Long crossbar TEM18.40.20.011 (TEM1.40.20.117) 
  • Short crossbar TEM18.40.20.012 (TEM1.40.20.120)